Zbrojný preukaz

Zdroj: http://www.minv.sk/

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

Vydanie zbrojného preukazu:
Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá:

 1. písomne požiadala o jeho vydanie,
 2. je plne spôsobilá na právne úkony,
 3. dosiahla predpísaný vek,
 4. je bezúhonná a spoľahlivá,
 5. je zdravotne a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 6. preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 7. má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 8. v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Podanie žiadosti
V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie:

 1. osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu),
 2. číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 3. skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 4. odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí:

 1. dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
 2. lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 3. potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
 4. potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
 5. potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
 6. úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť.

Predložené doklady nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.

Kompletné informácie nájdete na uvedených linkách:

 1. Zbrojný preukaz.
 2. Zbrojná licencia.
 3. Nákupné povolenie.
 4. Predchádzajúci súhlas.
 5. Správne poplatky.
 6. Povinnosti a priestupky.

Related Articles

Kynológia a strelectvo

Poľovný lístok

Poľovníctvo