O nás

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Obvodná poľovnícka komora - Ružomberok (ďalej len „OPK - Ružomberok") je organizačná zložka SPK a vykonáva svoju činnosť na území okresu Ružomberok od roku 2010.
Sídlo OPK - Ružomberok:
Podhora 2
034 01 Ružomberok
IČO: 421 756 820 37  
OPK - Ružomberok chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
OPK - Ružomberok a jej členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
OPK - Ružomberok dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu a poľovníckeho poriadku.
  
OPK - Ružomberok plní tieto úlohy:
a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona,
b) navrhovanie na menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva podľa § 50 ods. 6 zákona,
c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona,
d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné a športové streľby členov OPK - Ružomberok,
f) organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky,
h) spolupracuje so štátnymi orgánmi a samosprávou na presadzovanie záujmov poľovníctva,
i) spolupracuje s Obvodným lesným úradom pri plnení úloh na úseku poľovníctva,
j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
k) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
l) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov,
m) navrhuje udeľovanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení,
n) organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a akcie.